toggle menuUtolsó frissítés: 2022. november 1.


A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy a Danubius Hotels Zrt. (“Danubius” vagy “mi”, illetve annak ragozott formái) hogyan használja és védi az Ön személyes adatait.  A Danubius üzleti tevékenysége során a vendégektől, leendő vendégektől, üzleti partnerektől, munkatársaktól és más személyektől személyes adatokat kér, szerez és kezel.  Célunk, hogy a megfelelő szolgáltatás nyújtása a lehető legkevesebb személyes adat kezelésével járjon. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató azt tartalmazza, hogy hogyan biztosítjuk a személyes adatok védelmét. Ha kérdése van a Tájékoztató tartalmával kapcsolatban, illetve észrevételei vagy javaslatai vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan tehetjük jobbá a Tájékoztatót, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

 
adat(kukac)danubiushotels.com
data(kukac)danubiushotels.com

 

A jelen Tájékoztatóban az alábbi tartalomjegyzék egyes pontjaira kattintva navigálhat.

Tartalomjegyzék
1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében
1.1    Átlátható tájékoztatás
1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés
1.3    Pontatlan adatok helyesbítése
1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
1.5    Hozzájárulás visszavonása
1.6    Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás
1.8    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
1.9    Adathordozhatóság
1.10    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
1.11    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben
1.12    Forduljon a Danubiushoz a GDPR-rel kapcsolatban
2)    Adatkezelési tevékenységek
2.1    Szobafoglalás
2.2    Bejelentő lap és a bejelentkezéshez kapcsolódó adatrögzítés
2.3    Fitness
2.4    Vendég kérdőív és értékelő rendszer
2.5    Kamerarendszer
2.6    Hírlevél
2.7   Üzleti (corporate) hírlevél
2.8    Törzsvendég Program (Danubius EuroPoints és Bubbles Club) és Danubius Corporate Program (Collectme)
2.9    Danubius Ajándékkártya és Szállásutalvány
2.10    Bankkártya adatok
2.11    Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram)
2.12    Webshop
2.13    Kapcsolat
2.14    Panaszkezelési jegyzőkönyv
2.15    Danubius Blog
2.16    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”
2.16.1    Automatikusan rögzített adatok
2.16.3. Hivatkozások és linkek
2.17    Üzleti kapcsolattartás
2.18  Regisztrációhoz kötött árak
2.19 „ChatBot” intelligens chat alkalmazás
3)    Közös adatkezelések
3.1    Ensana magyarországi szállodák
3.2    Hilton Budapest
3.3    Radisson Blu Béke Hotel
4)    Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket is beleértve)
5)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:

1)    A természetes személyek (“érintettek”) törvényes jogai a GDPR értelmében

A GDPR értelmében az érintettek az alábbi jogokkal rendelkeznek:

a)    Átlátható tájékoztatás
b)    Saját adatokhoz való hozzáférés
c)    Pontatlan adatok helyesbítése
d)    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog bizonyos körülmények között
e)    Hozzájárulás visszavonása
f)    Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
g)    Az adatkezelés elleni tiltakozás
h)    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
i)    Adathordozhatóság
j)    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
k)    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben

E jogok bármelyikének értelmében az Ön kérése alapján indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül válaszolunk Önnek, és mindent megteszünk azért, hogy még a bonyolult eseteket is legfeljebb három hónapon belül megoldjuk. A választ elektronikus úton vagy az Ön által kért egyéb módon juttattjuk el Önhöz.  Az első megkeresésnél nem számítunk fel díjat, de fenntartjuk magunknak a jogot, hogy az egy éven belül megismételt kérés, illetve az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű kérés kezeléséért adminisztratív díjat számítsunk fel.


Figyelem! Kérésének feldolgozásához ellenőriznünk kell az Ön személyazonosságát.

Ha úgy gondoljuk, hogy nem szükséges az Ön kérésére eljárnunk, írásban tájékoztatjuk Önt döntésünk indokáról, valamint az Ön rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről.

E jogoktól eltérően ha Ön úgy gondolja, hogy a Danubius az Ön személyes adataival vagy adatainak védelmével kapcsolatban helytelenül járt el, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a helyzetet orvosolhassuk, és fejleszthessük a vendégeinknek nyújtott szolgáltatásunkat. Hivatalos panaszt emailben vagy postai úton tehet, az 1.12. “Forduljon a Danubiushoz a GDPR-rel kapcsolatban” pontban megadott elérhetőségeken.

1.1 Átlátható tájékoztatás

A GDPR által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtjuk. Az információkat írásban vagy elektronikus úton adjuk meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatást is nyújthatunk.

Az alább 1. pontban ismertetett módon segítjük Önt jogai gyakorlásában.

Az alábbi, 1.12 “Forduljon a Danubiushoz a GDPR-rel kapcsolatban” pontban találhatja emailes és postai elérhetőségünket.  A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat.

1.2    Saját adatokhoz való hozzáférés
Önnek jogában áll a Danubiustól igazolást kérni arról, hogy dolgozunk-e fel Önre vonatkozó személyes adatokat, és ha igen, kérheti az adatokhoz és a következő információkhoz való hozzáférést:
a)    Az adatkezelés célja
b)    Az érintett személyes adatok kategóriái
c)    Azok a címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, különös tekintettel a nem EU-tagállamokban található címzettekre
d)     A személyes adatok tárolásának időtartama
e)    Hogy Önnek jogában áll személyes adatainak helyesbítését vagy törlését, vagy személyes adatai kezelésének korlátozását kérni tőlünk, vagy e kezelés ellen tiltakozni
f)    Hogy Önnek jogában áll a Felügyeleti Hatósághoz panasszal fordulni
g)    Amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtjük, ezen adatok forrása
h)    Hogy az adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, és ha igen, az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír
i)    Amennyiben az Ön személyes adatait egy EU-n kívüli országba továbbítjuk, az Ön jogait védő megfelelő garanciákat biztosítjuk Önnek

1.3    Pontatlan adatok helyesbítése
Ha Önről pontatlan vagy hiányos személyes adatokat tárolunk, kérheti azok javítását. Az Ön kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az ilyen személyes adatokat.

1.4    Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Önnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni tőlünk, hogy indokolatlan késedelem nélkül teljesítsük e kérését, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:
a) Az Ön személyes adataira az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség
b) Ön visszavonta a hozzájárulását, és így többé nincs jogalapunk az adatok kezelésére
c) Az adatkezelés jogszerűségének alapját jogos érdekeink szolgáltatják, és Ön azt állítja, hogy nincs az Ön érdekével, jogaival és szabadságjogaival szemben elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
d) Az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, és Ön ez ellen tiltakozik
e) Jogellenesen kezeltük adatait
f) Az Ön adatait a ránk vonatkozó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
g) Az adatok általunk történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által adott hozzájáruláson alapul, és vagy i. Ön a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a hozzájáruláshoz szükséges életkort, vagy ii. Ön az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges életkort már betöltötte.  

Figyelem! Személyes adatait nem törölhetjük, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az ilyen kérés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Ön adatai átmenetileg e törlést követően biztonsági másolatként még megmaradnak, de informatikai biztonsági technikák segítségével biztosítjuk, hogy ezekhez a másolatokhoz kizárólag adatvesztés esetén az adatbázis visszaállításának céljából lehessen hozzáférni, és hogy azokat az adatok felfedése érdekében ne lehessen másolni.  A biztonsági másolatokat rotációs alapon [N HÓNAPON] belül megsemmisítjük.

1.5    Hozzájárulás visszavonása
Amennyiben Ön hozzájárulását adta az általunk végzett adatkezeléshez, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.  Ezt megteheti úgy, hogy a 2. fejezet megfelelő pontjában megadott emailcímre elküldi kérését, amely fejezet azon tevékenységeket sorolja fel, amelyek esetében személyes adatokat kezelünk. Másik lehetőségként az alábbi 1.11. pontban megadott címre is írhat nekünk.  

Figyelem: az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti az általunk már elvégzett adatkezelés jogszerűségét.

1.6     Az adatkezelés korlátozásának kérelmezése
Ön kérheti, hogy a Danubius korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát
 • Az általunk végzett adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Az eredeti célból már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozik az általunk végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként “jogos érdekeinket” neveztük meg, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek.

Ha az adatkezelés az Ön tiltakozása alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy:

a)    jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
b)    más személy jogainak védelme érdekében, vagy
c)    az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből.
lehet kezelni.


Az adatkezelés korlátozása esetén e korlátozás feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

Gyakorlati működési szempontok megakadályozhatják, hogy pontosan a GDPR által előírt módon korlátozzuk az adatkezelést, de ilyen esetben Önnel együttműködve igyekszünk kielégítő megoldást találni.

1.7    Az adatkezelés elleni tiltakozás
Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen, amennyiben:

 • Az adatkezelés jogszerűségének alapjaként saját “jogos érdekeink” szolgálnak, de Ön azt állítja, hogy az Ön “érdekei, jogai és szabadságai” azokkal szemben elsőbbséget élveznek
 • Az Ön adatait közvetlen üzletszerzés érdekében kezeljük, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.  (A profilalkotás olyan automatizált döntéshozatal, amelynek során a gazdasági helyzethez, személyes preferenciákhoz vagy tartózkodási helyhez kapcsolódó jellemzőket elemzik vagy előre jelzik azokat.) Ilyen tiltakozás esetén az Ön személyes adatait az említett célokból többé már nem kezelhetjük.


1.8    Ne kerüljön automatizált döntés hatálya alá
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Ez azonban nem alkalmazandó abban az esetben, ha:
a) a döntés az Ön és közöttünk fennálló szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, vagy
b) az automatizált folyamatot olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

Az a) esetben az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelméhez megfelelő intézkedéseket kell végrehajtanunk, ideértve legalább Önnek azt a jogát, hogy részünkről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejtse, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

1.9    Adathordozhatóság
A GDPR értelmében az érintett jogosult arra, hogy bizonyos körülmények között a rá vonatkozó személyes adatokat “tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban” megkapja. Az érintett arra is jogosult, hogy az adatokat az adatkezelők egymás között közvetlenül továbbítsák, ha ez technikailag megvalósítható.
Amennyiben Ön a fenti 1.2. pont alapján hozzáférést kér személyes adataihoz, ezeket általában széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére, kivéve, ha Ön kifejezetten azt kéri, hogy írásos formában küldjük el Önnek az adatokat.

1.10    “Felügyeleti Hatóságnál” panasszal élni
Ha Ön úgy véli, hogy a GDPR értelmében tisztességtelenül vagy jogszerűtlenül jártunk el Önnel szemben, az adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál panasszal élhet.  Ha Ön életvitelszerűen nem Magyarországon, hanem egy másik EU tagállamban tartózkodik, jogában áll az érintett ország Felügyeleti Hatóságánál panaszt tenni.  Az alábbi linken találja az adatvédelmi hatóságok nevét és elérhetőségét:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Ha Ön életvitelszerűen Magyarországon vagy az EU-n kívüli országban tartózkodik, a magyar hatósághoz fordulhat panaszával:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9. 
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Magyar nyelvű e-mail cím: ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu
Web: http://naih.hu


1.11    Hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog valamely adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval szemben
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértettük a GDPR szerinti jogait, hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti EU tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti EU tagállam bírósága előtt is.

Magyarországon a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra a GDPR-ban foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

1.12    Forduljon a Danubiushoz a GDPR-rel kapcsolatban

A 2. fejezet bizonyos tevékenységekről szóló pontjaiban egyes konkrét megkeresésekhez külön elérhetőségeket is találhat. Egyéb esetben a fent ismertetett jogok gyakorlása érdekében vagy közvetlenül a Danubiushoz intézett panasz esetében vagy a GDPR-rel vagy az adatvédelemmel kapcsolatos általános megkeresés esetében a kapcsolattartáshoz szükséges email cím és levelezési cím a következő:

Email: magyarul az adat(kukac)danubiushotels.com  vagy angolul a privacy(kukac)danubiushotels.com
Cím: Danubius Hotels Zrt.; 1051 Budapest, Szent István tér 11. Hungary

2)    Adatkezelési Tevékenységek

Az EU-n belüli adattovábbítások és adatfeldolgozók listáját külön dokumentum tartalmazza, amely jelen tájékoztató mellékletét képezi, az EU-n kívüli adattovábbításra és egyes adatfeldolgozókra a jelen tájékoztatón belül hívjuk fel a figyelmet.

2.1    Szobafoglalás

Online, személyesen a szállodában vagy telefonon leadott szobafoglalás esetén az alábbi személyes adatok valamelyikét vagy az összeset kérhetjük:

 • Teljes név
 • Megszólítás
 • Érkezés napja
 • Elutazás napja
 • Egy szobában tartózkodó felnőttek száma
 • Szoba típusa
 • A foglalást biztosító, vagy az online fizetéshez szükséges hitelkártya, vagy bankkártya adatai (lásd: 2.10.)
 • Email cím
 • Cím
 • Érkezési idő
 • Megjegyzések – itt adhatja meg esetleges preferenciáit

Az adatkezelési cél:
Az adatgyűjtésünk célja, hogy be tudjuk azonosítani a foglalást leadó vendéget, a szobát bejelentkezéskor a megfelelő személynek adjuk át, és nyilvántartsuk a fizetési eszközt, amivel elkerülhetjük az azzal járó anyagi kockázatot, ha a vendég végül nem jelentkezik be a szállodába.  

 

 • Az Ön emailcímét az alábbi esetekben használjuk,
 • ha értesítenünk kell Önt a foglalását érintő változásról;
  ii. az Ön tervezett érkezése előtt három nappal, hogy emlékeztessük Önt az olyan adatokra, mint például a szálloda címe és a bejelentkezés ideje; valamint
  iii. három nappal az elutazás után, hogy arra kérjük, ossza meg velünk a tartózkodásával kapcsolatos észrevételeit annak érdekében, hogy az Ön és más vendégek későbbi látogatásai során még jobb szolgáltatást nyújthassunk.  
 • A számlán szereplő adatokat a jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük
 • Távozását követően az adatokat igényérvényesítési és panaszkezelési céllal a polgárjogi elévülési időn belül megőrizzük. 

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés jogalapja, hogy ezekre az adatokra egy szobafoglalásra irányuló szerződés teljesítéséhez van szükségünk. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)]
 • Az Ön nevét és emailcímét a tartózkodást követő 3. napig annak érdekében kezeljük, hogy a tartózkodása után emailt küldhessünk Önnek, mivel “az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai”.  Jogos érdekeink közé tartozik ebben az esetben a kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, és úgy véljük, hogy a tartózkodása után küldött email nem sérti az Ön alapvető jogait. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]
 • A számlán szereplő adatokat (név, lakcím) a jogszabályi kötelezettségünk alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 • Távozását követően az adatokat igényérvényesítéshez és panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 

Ha Ön nem adja meg a kért adatokat, nem tudunk Önnek szobát foglalni, vagy probléma esetén kapcsolatba lépni Önnel.

Az adatok harmadik országokba történő továbbítása:

Amikor Ön a honlapunkon szobát foglal, az adatait egy, a Sceptre Hospitality Resource, egy USA-beli társaság által üzemeltetett alkalmazásban adja meg.  Az Ön személyes adatait tehát egy harmadik országba továbbítják.  Az adattovábbítás megfelelőségét az Általános Adatvédelmi Kikötések alkalmazása garantálja. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.


Az adatkezelési idő:

 • Amennyiben az adatokra a számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2021. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2029. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a tárgyévet követő 5 éven át megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 • Távozását követően az adatokat a polgárjogi elévülési ideig, a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük.

Az említett releváns adatmegőrzési időtartamok közül a leghosszabb időtartam leteltével töröljük az adatokat.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiek során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fentiek kapcsán, kérjük, jelezze felénk a privacy(kukac)danubiushotels.com, vagy az adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.


2.2    Bejelentő lap és a bejelentkezéshez kapcsolódó adatrögzítés

Az adatok köre és az adatkezelés jogalapja:

Kötelezően megadandó személyes adatok (Ezen adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele):

 • A Turisztikai törvény előírásai alapján a jogi kötelezettség teljesítése érdekében rögzítjük és tároljuk minden szállóvendégünk: családi és utónevét; születési családi és utónevét; születési helyét és idejét; nemét; anyja születési családi és utónevét; a személyazonosításra alkalmas okmányának, illetve útiokmányának azonosító adatait, állampolgárság, vízum, v. engedély száma, beutazás helyét és idejét. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 • Önkormányzati rendelet további adatok megőrzését is előírhatja. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 • Az igényelt szolgáltatás (szállás, wellnes, stb…) teljesítése érdekében (szerződés alapján) kezeljük még pl.: elérhetőségek, törzsvendégprogram szám, fizetés módja, bankkártya adatok, szobaszám, vendégek száma, [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)]
 • A Társaság a szolgáltatások fejlesztéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli a távozást követő 3 napig az Ön nevét és e-mail címét annak érdekében, hogy megkérdezzük véleményét a szolgáltatásainkról és ez által fejlesszük azokat. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]
 • A számlán szereplő adatokat (név, lakcím) a jogszabályi kötelezettségünk alapján kezeljük. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]
 • Távozását követően az adatokat igényérvényesítéshez és panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk alapján őrizzük meg. [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)] 

Nem kötelező statisztikai adatok:

 • Statisztikai célból a személyes adatoktól elkülönítetten kezeljük a következő adatokat: üzleti út, szabadidős utazás.

Az adatok nagy része a foglalás alapján és bejelentkezéskor az okmányolvasó segítségével kitöltésre kerül. Kérjük, hogy mindig ellenőrizze az adatok helyességét.

Az adatkezelés célja:

 • Szállodai szolgáltatások nyújtása, ideértve a kapcsolattartást és a szolgáltatás fejlesztését is. 
 • A Turisztikai törvény, a Számviteli törvény és a helyi önkormányzati rendelet által megjelölt adatkör rögzítésének és tárolásának célja a jogszabályi megfelelés biztosítása.
 • Távozását követően az adatokat igényérvényesítési és panaszkezelési céllal a polgárjogi elévülési időn belül megőrizzük. 

Az adatkezelési idő:

 • Amennyiben az adatokra számla kiállításához vagy egyéb adóügyi nyilvántartáshoz van szükség, jogszabályi kötelességünk az adatokat a naptári év végétől számított 8 évig megőrizni.  Ezért ha Önnek a számlát 2021. június 30-i kijelentkezésekor állítjuk ki, az adatokat 2029. december 31-ig kell megőriznünk.
 • A szállodának jogszabályi kötelessége bejelenteni a települési önkormányzathoz az összes bejelentkező vendéget az önkormányzati rendeletben meghatározott adatkörrel, és a rendőrségnek is jelentenie kell az EU-n kívülről érkező összes vendéget.  Jogszabályi kötelességünk, hogy a bejelentkezés napjától számított a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük az ezekben a jelentésekben foglalt adatokat.
 • Távozását követően az adatokat a polgárjogi elévülési ideig, a tárgyévet követő 5 évig megőrizzük.
 • A Turisztikai törvény előírásai alapján rögzített személyes adatokat a következő év végéig tároljuk a kijelölt központi tárhelyen. 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a bejelentkezés során felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a bejelentkezés során felvett adatok kapcsán, kérjük, jelezze felénk a szervezes(kukac)danubiushotels.com  címre küldött e-mail útján.


2.3    Fitness

A Fitness centrumokban a fitness bérletek kiállításához az alábbi adatok megadása szükséges:

 • Név
 • Cím
 • Telefonszám
 • E-mail cím

Az adatkezelés célja:

A fitness szolgáltatás nyújtása (ezen belül azonosítás, kapcsolattartás, számla kiállítása) és a panaszkezelés. A kapcsolattartási adatok megadása nem kötelező, de a kapcsolattartás feltétele.

Az adatkezelés jogalapja:

 • A fitness szolgáltatások nyújtására kötött szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)].
 • A panaszkezelési célú megőrzés jogalapja a panaszkezeléshez fűződő jogos érdekünk [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)]
 • A számlán szereplő adatok megőrzésének jogalapja a jogszabályi megfelelés[GDPR 6. cikk (1) bek. c.)] 

Az adatkezelési idő:

 • Az Ön személyes adatait a bérlet lejáratának napjától, vagy egyszeri belépésétől (próba látogatásától) számított a tárgyévet követő 1 évig kezeljük a panaszkezelés érdekében. 
 • A számlán szereplő adatokat (név, cím) 8 évig őrizzük meg.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az e szolgáltatás nyújtása érdekében felvett adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb e szolgáltatáshoz kapcsolódó okból kíván kapcsolatba lépni velünk, kérjük, jelezze felénk az info.fitness(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.4 Vendég kérdőív és értékelő rendszer

A Danubius Hotels szállodák szolgáltatásairól a társaságnál alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként, e-mail és papír alapú vendég kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg a Vendégek a véleményüket. A kérdőív kitöltésekor Ön megadhatja az alábbi személyes adatait:

 • Név
 • Látogatás dátuma
 • Szobaszám
 • Elérhetőség (cím, e-mail cím, telefonszám, lakcím)

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve a válaszadás biztosítását szolgálja.

Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendég nevével nem összekapcsolható adatokat a Társaság statisztikai célokból is felhasználhatja.

Amennyiben véleményét anonim módon közli velünk, személyes adatot nem kezelünk. Ha kér visszajelzést tőlünk, úgy munkatársunk legkésőbb 30 napon belül a megadott elérhetőségek egyikén (e-mail, cím, telefonszám) felkeresi Önt.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás a véleményezővel és panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön vélelmezett önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, vagy visszavonja hozzájárulását, úgy nem tudjuk kérdését megválaszolni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Az adatkezelési idő:
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat a kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolása után az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Az értékelő rendszer használatához megadott e-mail címet és felhasználónevet az Ön ilyen irányú kérése esetén töröljük.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a quality.management(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.5    Kamerarendszer

A Társaság által üzemeltetett szállodák területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

A kamerarendszerrel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott szállodában, a helyszínen és a Front Office munkatársaitól kaphat. A kamerarendszer adatkezelési tájékoztatóját kérésére továbbítjuk az Ön részére. Ilyen igényét kérjük, jelezze az adott szálloda általános e-mail, vagy posta címére küldött levél útján.


2.6    Hírlevél

Hírlevél küldése érdekében az Ön nevét, e-mail, valamint esetenként lakcímét kezeljük. A hírlevél küldése kapcsán lehetősége van beállítani, hogy milyen témában, illetve milyen régióra vonatkozóan kér hírlevelet.

Az adatkezelés célja:
Az Ön tájékoztatása az aktuális akciókról és újdonságokról.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk hírlevelet küldeni az Ön részére.

Az adatkezelési idő:
Hírlevelünket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, arról bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található link segítségével, vagy a hirlevel(kukac)danubiushotels.com, vagy a newsletter(kukac)danubiushotels.com-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Adattovábbítás:
A Danubius Hotels Group cégcsoporton belül történik adattovábbítás. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a hírlevél feladójaként az Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.), az CP Regents Park Two Ltd, Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s., az SC Balneoclimaterica SA, valamint a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s, is megjelenhet. Bővebb információt a 3. pontban találhat. Az érintett szállodák a hírlevéllel kapcsolatos adatkezelésük során a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a hirlevel(kukac)danubiushotels.com, vagy a newsletter(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.7. Üzleti (corporate) hírlevél

Kiemelt céges partnereink részére megküldjük legfrissebb híreinket, akcióinkat. A kapcsolattartó elérhetőségét az érintettől, a felettesétől, vagy a munkáltatójától kaptuk meg.

Az adatkezelés célja: Szállodáink népszerűsítése és értékesítés.
Az adatkezelés jogalapja: A szállodáink népszerűsítéséhez és az értékesítéshez fűződő jogos érdekünk.
Az adatkezelési idő: Ön bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ebben az esetben nem küldünk több ilyen jellegű hírlevelet az Ön részére. Az adatkezelés az Ön tiltakozásáig, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséről szóló jelzésig tart.


2.8    Törzsvendég Program (Danubius EuroPoints és Bubbles Club) és Danubius Corporate Program (Colletcme)

A Társaság Törzsvendég Programja egy a szállodák Vendégeinek – természetes személyek részére - nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása a visszatérő vendégek részére. Ezen Törzsvendég program keretein belül a családdal érkező Vendégek gyermekei részére szóló klub a Bubbles Club, melynek célja egyedi kedvezmények és gyermek programok nyújtása a családdal érkező visszatérő Vendégek részére.

A Társaság Corporate Programja egy a Társaság corporate partnerei – jogi személyek - részére nyújtott exkluzív szolgáltatás, melynek célja a kedvezmények nyújtása a partnerek részére

A programokban az alábbi személyes adatokat kezelheti a Társaság:
Természetes személy esetén:

 • Név
 • Nem
 • Levelezési cím
 • Lakcím
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Születési dátum (A programokban tizennyolc éven aluliak nem vehetnek részt.)


Bubbles Club esetén:
 A Törzsvendég programban regisztrált szülő/törvényes képviselő által megadott adatok:

 • A gyermek neve
 • A gyermek születési adatai (A Bubbles Club programban tizennyolc éven aluliak vehetnek részt)
 • A szülő hozzájárulása az adatok kezeléséhez.


Gyermek nevének, születési adatainak megadása lehetővé teszi, hogy a szülő/ törvényes képviselő e-mail címére névre gyermeknek szóló születésnapi meglepetést küldjünk.

Jogi személy esetén kezelt személyes adatok:

 • A kapcsolattartó neve
 • A levelezési címe
 • A telefonszáma
 • Az e-mail címe


Ezen felül kezeljük az Ön törzsvendégkártyájának számát, és jelszavát.

Az adatkezelés célja:
Kedvezmények nyújtása a résztvevők számára. Értesítés küldése a kedvezményekről.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja és kérheti adatai törlését a dep(kukac)danubiushotels.com e-mail, vagy a Társaság posta címére (Danubius Hotels Zrt. 1051 Budapest, Szent István tér 11.) megküldött levél útján, azzal, hogy az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hozzájárulás nélkül, nem lehet a törzsvendég program tagja.

Az adatkezelési idő:
Az átadott személyes adatok kezelése addig tart, amíg az érintett az adott programban részt vesz. A Bubbles Club jelentkezési lapon megadott adatok kezelése legfeljebb a gyermeke 18.-ik életévének betöltéséig tarthat. A Törzsvendég program tagság státusz az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 3 (Három) év után inaktívvá válik. A magánszemély/jogi személy nevére szóló Corporate program tagság az utolsó szállodai szolgáltatás igénybevételétől számított 2 (kettő) év után inaktívvá válik. A tag személyes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásokban meghatározott ideig tárolja, és a határidő leteltével törli azokat.

Közös adatkezelés:
Felhívjuk a figyelmét, hogy a törzsvendégprogram tekintetében, a szállodák átjárhatósága érdekében az Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.), az CP Regents Park Two Ltd, Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s., az SC Balneoclimaterica SA, valamint a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s közös adatkezelők. Bővebb információt a szállodákra vonatkozóan 3. pontban találhat. A közös adatkezelők az adatkezelésük során mindenben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

Előfordulhat, hogy a programokban való részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, ilyen esetekben a Társaság az adatbekéréssel egyidejűleg tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról.

A hírlevélre feliratkozó, promóciós megkereséshez hozzájáruló Vendégek esetén a fenti adatokat a Társaság a jelen Tájékoztató 2.7. pontjában foglaltaknak megfelelően kezeli tovább.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a dep(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

A Danubius kiemelt partnereinek szóló hírlevélre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja.

 

2.9    Danubius Ajándékkártya és Szállásutalvány

Danubius ajándékkártya vagy Szállásutalvány vásárlásakor Ön az alábbi személyes adatokat adja meg:

Személyes vásárlás esetén:

 • Név
 • Számlázási név és cím

Online megrendelés esetén a Társaság hivatalos weboldalain keresztül:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Számlázási név és cím
 • Kézbesítési név és cím


Az Ajándékkártya egyenlege és érvényességi dátuma a www.danubiushotels.com/hu/online-ajandekkartya-vasarlas weboldalon, az Elfogadó szállodákban kérdezhető le.

Az adatkezelés célja:
Kapcsolattartás az ajándékkártya vagy szállásutalvány kézbesítése érdekében, számlázás.

Az adatkezelés jogalapja:
Az ajándékkártya vagy szállásutalvány kiállítása érdekében kötött szerződés teljesítése. Az adatok megadása kötelező, a szolgálatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő:
Az így kapott személyes adatokat a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő 8 évig tárolja.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az ajandekkartya(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.10    Bankkártya adatok

A szobafoglalás és online fizetés esetén az alábbi bankkártya adatok megadását kérjük:

 • Kártyán szereplő név
 • Kártya szám
 • Lejárat
 • CVC (kizárólag fizetés esetén)

Az adatkezelés célja:

Fizetés, vagy a foglalás biztosítása és a foglalás végösszegének vagy egy részének lehívása lemondástól függően.


Az adatkezelés jogalapja:

A szobafoglalás, mint szolgáltatás érdekében kötött szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) bek. b.)] Az adatok megadása kötelező, a szolgáltatás nyújtás feltétele.

Az adatkezelési idő:

A bankkártya adatok titkosításra kerülnek, felfedésük csak a tranzakció érdekében, kizárólag az arra jogosult személy részére lehetséges. A szállodából történő távozást követően az adatok többé nem fedhetők fel, a hozzáférés nem lehetséges. Az adatokat 8 év után töröljük.  

Adatfeldolgozó:

A szolgáltatást az Adyen N.V. (székhely: Adyen N.V.; Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands.) adatfeldolgozóként biztosítja.


Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a szervezes(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.


2.11    Közösségi portálok (pl. Facebook, Instagram)  

A Társaság, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodák/éttermek/fitness klubok/ stb. külön-külön is elérhetőek a Facebook és Instagram közösségi portálon. Az üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Facebook felhasználó az adott oldalon található „like”/ „tetszik”; „follow/követem” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenőfalon megjelenő híreket. A Társaság a „követők” profiljához hozzáfér, de azt nem rögzíti, vagy kezeli saját belső rendszerében.

Az adatkezelés célja:
A Társaság által üzemeltetett szállodák/éttermek/fitness klubok/ stb. weboldalain található tartalmak megosztása, egyéb hírek, akciók közlése, kapcsolattartás. A Facebook oldalak segítségével Ön szobát foglalhat, részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelési idő:

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart. 

A Facebook és Instagram tőlünk független, külön adatkezelő. Az oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvekből és szabályzatból az alábbi linkeken kaphat:


Az Instagram adatkezeléséről az alábbi linken kaphat tájékoztatást:

 

Szobafoglalás esetén a Vendéget a rendszer automatikusan átirányítja a Társaság honlapjára. Az adatkezelés a 2.1. pontban foglaltak szerint folyik.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.


2.12    Webshop

A Bubbles Club ajándéktermékek, szállodai éttermi voucher és programbelépők, különböző fitness és spa szolgáltatások igénybevételére szóló napijegyek, bérletek és day spa programok utalvány formájában történő megvásárlására az online internetes rendszerén keresztül (webshopban) is lehetőség van az online kitölthető megrendelő lap segítségével, amelyhez az alábbi adatok megadására van szükség:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Számlázási adatok (név, ország, irányítószám, város, utca, házszám)


A fentieken túl, a Társaság kezeli a vásárlás időpontját és dátumát, a szolgáltatás megnevezését, annak árát, a vásárlás végösszegét és a Vásárló IP címét.

Az adatkezelés célja:
A vásárlókkal történő kapcsolattartás, a szolgáltatás teljesítése, a vásárlás feldolgozása és az ahhoz kapcsolódó számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés teljesítése, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. Az adatok megadása kötelező, a vásárlás feltétele.

Az adatkezelési idő:
A személyes adatok a szolgáltatás teljesítését követően törlésre kerülnek, a vásárláshoz kapcsolódó bizonylaton szereplő adatok megőrzésre kerülnek a vásárlásától számított 8 évig.

Online bankkártyás fizetéshez automatikusan átirányítjuk az alábbi adatkezelő oldalára:

OTP Mobil Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; honlap: https://simplepay.hu/)

 

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.13    Kapcsolat

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (e-mailben, Facebookon keresztül, telefon, postai úton, vagy az erre kialakított űrlapok útján (pl: ajánlatkérés)). 

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.

Az adatkezelés jogalapja:

Mivel Ön keres meg minket, az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. [GDPR 6. cikk (1) bek. a.)] A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban ebben az esetben nem tudjuk megválaszolni megkeresését. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes űrlapokon feltüntetett adatmezők, a tapasztalataink alapján kerültek kialakításra, mely során az adott kérés megválaszolásához legszükségesebb adatokat kérjük el. A kötelezően kitöltendő mezőket piros csillaggal jelöljük.

Az adatkezelési idő:
Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés, vagy panasz megválaszolását követően az adott évet követő egy év elteltével töröljük. Amennyiben azonban– a levelezés természetéből adódóan - adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg a Társaság, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azt archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.
Adattovábbítás:
Az adott szállodát érintő megkeresést a Danubius Hotels Group cégcsoport érintett tagjának továbbítjuk.

2.15    Panaszkezelési jegyzőkönyv
A fogyasztói panaszkezelés során, ha Ön a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni.

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • A fogyasztó neve, lakcíme
 • A panasz előterjesztésének helye, ideje, módja
 • A fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke
 • A Társaság nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges
 • A jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása
 • A jegyzőkönyv felvételének helye, ideje
 • Telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma


Az adatkezelés célja:
A panasz kivizsgálása és kapcsolattartás a panasztevővel.

Az adatkezelés jogalapja:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése, mely kötelezővé teszi a fenti adatkezelést. [GDPR 6. cikk (1) bek. c.)]

Az adatkezelés idő:
A jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.16    Danubius Blog

A Társaság online utazási magazinjában időröl időre új cikkeket oszt meg. Amennyiben szeretne értesítést kapni az új cikkekről, úgy a neve és e-mail címe megadásával feliratkozhat levelezési listánkra.

Az adatkezelés célja:
Az Ön tájékoztatása az új cikkekről.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudunk értesítést küldeni az Ön részére.

Az adatkezelés idő:
Értesítéseinket kizárólag addig küldjük az Ön részére, ameddig azt Ön kéri. Amennyiben Ön nem szeretne több ilyen e-mailt kapni, arról bármikor leiratkozhat az e-mail alján található link segítségével, vagy az adat(kukac)danubiushotels.com-ra küldött e-mail útján. A hozzájárulás ilyen visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

2.17    Automatikusan rögzített adatok, cookiek (sütik) és “remarketing kódok”

2.17.1    Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerülnek, az Ön eszközének (pl: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, és az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatóak. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja:
Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja:
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.

Az adatkezelési idő: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

2.17.2.    Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?
A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések, stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Más platformokon – ahol a cookie-k nem érhetők el vagy nem használhatók – egyéb technológiák is alkalmazhatóak, melyek célja hasonlít a cookie-kéhoz: ilyen lehet például a hirdetésazonosító az androidos mobileszközökön.

A cookie-k két típusa: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”.

 • A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, vagyis, ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.


Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookie-t. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Milyen cookie-kat alkalmazunk?

1. A honlap működéséhez elengedhetetlen eszközök:
Az ilyen cookie-k a honlap megfelelő működéséhez elengedhetetlenek, így ebben az esetben az adatkezelés jogalapja Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adattovábbítás nem történik.

a) Kitöltési segédlet
Az adakezelés célja: Segíti az adatlapok kitöltését azzal, hogy előre felajánlja az Ön részére megfelelőnek tűnő kitöltést.
Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

b) Segít a keresésben
Az adatkezelés célja: Segít a keresésben, hogy a leggyorsabban megtalálja, amit keres
Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

c) Helyesírás ellenőrző
Az adatkezelés célja: Automatikusan javítja a vélelmezett elütési hibákat
Az adatkezelési idő: a weblapon tartózkodás idejéig tart

d) Nyelvi beállítás azonosítása:
Az adatkezelés célja: A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait.
Az adatkezelési idő: Ezt a beállítást (cookie-t) 29 napig tároljuk.

e) Közösségi hálózati cookie (Facebook, Instagram, Google+, Youtube)
Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található tartalmak megosztásra kerüljenek.
Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a megosztás idejéig tároljuk.

A Facebookról bővebben a 2. pontban olvashat.

f) Multimédia lejátszó (youtube)
Az adatkezelés célja: Ez a cookie lehetőséget nyújt arra, hogy a honlapon található videókat lejátssza.
Az adatkezelési idő: Ezt a cookie-t a lejátszás idejéig tároljuk.

2. Statisztikai adatokat gyűjtő cookie-k
Ezek a cookie-k kizárólag statisztikai adatokat gyűjtenek, nem kezelnek tehát személyes adatot. Működésük során figyelik, hogyan használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez igazítását. Az ilyen adatok gyűjtésében segít a Google Tag Manager (és Google Analytics), valamint a Hotjar.

3. Marketing célú cookie-k

Az ilyen cookie-k adatkezelési célja a személyre szabott reklámok küldése.
Az adatkezelés jogalapja: Minden esetben az Ön hozzájárulása, amelyet a honlapon felugró ablakban ad meg. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás azonban nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Visszavonás esetén nem jelennek meg más felületen az Ön részére kialakított reklámok.

a) Kategorizálás a látogatás helye szerint,
Az adatkezelési idő: 269 nap

b) Személyreszabott Facebook ajánlatok
Az adatkezelés ideje: legfeljebb 180 nap

c) A Társaság reklámjaira történő klikkelés figyelése
Az adatkezelési idő: 2 év

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát a fentiekkel kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk az adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

Közös adatkezelés:
A kezelt adatok tekintetében a Danubius Hotels Group cégcsoporton belül az Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.), az CP Regents Park Two Ltd, Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s., az SC Balneoclimaterica SA, valamint a Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s, mint közös adatkezelő. Bővebb információt a 3. pontban találhat.
A közös adatkezelők az adatkezelésük során mindenben a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint járnak el.

2.17.3. Hivatkozások és linkek

A honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem a Társaság üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. A Társaságnak nincs semmilyen befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.
 

2.18 Üzleti kapcsolattartás

 

A legtöbb céghez hasonlóan Vállalatunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.


Az adatkezelés célja:
Az ilyen adattárolást minden esetben az illető hozzájárulásával, annak érdekében végezzük, hogy vállalataink együttműködés céljából kommunikálhassanak.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelési tevékenységünk jogalapja a szerződés teljesítéséhez, vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek [GDPR 6. cikk (1) bek. f.)].

Az adatkezelési idő:

 • Az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A kapcsolattartók adatait tehát a kapcsolattartó változásáig vagy a kapcsolat megszűnéséig kezeljük. 
 • A szerződésen szereplő kapcsolattartói adatokat a szerződéseken, a szerződés megszűnését követő 8 évig őrizzük a számviteli előírások miatt.

A fentiekkel azonos módon járunk el a sajtó képviselőinek személyes adatai kezelése során.


2.19 Regisztrációhoz kötött árak

 

Egyes, extra kedvezményt biztosító áraink (pl.: Titkos ár, Okos ár) foglalása regisztrációhoz kötött. Az extra kedvezmény a legtöbb akciós árú ajánlatból is igénybe vehető, azonban más kuponkóddal vagy egyéb százalékos kedvezményekkel (pl.: nyugdíjas kedvezmény, partnerkártya kedvezmény, stb) nem összevonható. Az akció a Danubius Hotels szállodákra érvényes, kivéve Hilton Budapest és Radisson Blu Béke Hotel.
A regisztráció során az email cím, esetlegesen a név megadása kötelező. A kedvezményes árra való regisztrációval Ön hozzájárul, hogy az ott megadott email címre hírlevelet küldjünk. A hírlevélről Ön természetesen bármikor leiratkozhat.

Az adatkezelés célja:
A kedvezményekről, akciókról való tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem járul hozzá az adatok kezeléséhez, úgy nem tudjuk Önt tájékoztatni kedvező ajánlatainkról.

Az adatkezelési idő:
A hozzájárulás visszavonásáig tart.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a hirlevel(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.

 

2.20 „ChatBot” intelligens chat alkalmazás
 
A szobafoglalás, tipikus kérdések, valamint kérések megválaszolásához a ChatBot felugró chat ablakot is használhatja a www.danubiushotels.com/hu honlapon és a Facebook oldalunkon, valamint a Messengeren történő kommunikáció során. A ChatBot mesterséges intelligenciát használva válaszolja meg az Ön kérdéseit.
Az adatkezelés célja:
Az Ön kérésének teljesítése, vagy kérdésének megválaszolása.

Az adatkezelés jogalapja:
Az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet a kérdés vagy kérés megküldésével ad meg. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, de az nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelési idő:
A ChatBot beszélgetéseket 1 évig tároljuk, 1 év inaktivitás után statisztikai adattá alakítva (anonim módon) kerül megőrzésre. Folyamatos aktivitás esetén (1 éven belüli ismételt kommunikáció) 5 évig őrizzük meg a kommunikációs eseményeket felhasználóhoz kötötten.

Adatfeldolgozó:
A ChatBot szolgáltatást a Talk-A-Bot Kft. (székhely: 1114 Budapest, Bartók Béla út 29. 1. em. 4.) adatfeldolgozóként biztosítja.

Amennyiben az 1. pontban foglalt bármely jogát az így megadott adatokkal kapcsolatban kívánja gyakorolni, vagy egyéb okból kíván kapcsolatba lépni velünk a fenti adatkezelés kapcsán, kérjük, jelezze felénk a adat(kukac)danubiushotels.com címre küldött e-mail útján.


3)    Közös adatkezelések

3.1    Ensana magyarországi szállodák

Az Ensana s.r.o. magyarországi szállodái tekintetében a Danubius Hotels Zrt. és az Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.) közös adatkezelőként járnak el az ensanahotels.com oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint: https://www.ensanahotels.com/hu/rolunk-ensana/adatvedelem

A magyarországi szállodák esetén a szálloda üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelések tekintetében a Danubius Hotels Zrt, míg az Ensana törzsvendégprogram tekintetében az Ensana s.r.o. önálló adatkezelőként jár el.


3.2    Hilton Budapest

A Hilton Budapest szállodát a Danubius Zrt. üzemelteti a Hilton nemzetközisztenderdjeinek megfelelően. Az üzemeltetés során a szobafoglalás és panaszkezelés tekintetében a Danubius Zrt. közös adatkezelőként, a törzsvendégprogram kapcsán pedig adatfeldolgozóként működik közre. A Hilton. adatkezeléséről itt kaphat bővebb tájékoztatást: http://hiltonhonors3.hilton.com/en/promotions/privacy-policy/english.html


3.3    Raddison Blu Béke Hotel

A Radisson Blu Béke Hotelt a Danubius Zrt. üzemelteti a Radisson nemzetközisztenderdjeinek megfelelően. Az üzemeltetés során a szobafoglalás, panaszkezelés és kapcsolattartói adtok kezelése tekintetében a Danubius Zrt. közös adatkezelőként, a Radisson hírlevél és törzsvendégprogram kapcsán pedig adatfeldolgozóként működik közre. A Radisson adatkezeléséről itt kaphat bővebb tájékoztatást: https://www.radissonhotels.com/en-us/privacy

4)    Jogi hivatkozások (az elérhetőségeket beleértve)

Az általa használt személyes adatok adatkezelőjeként a Danubius, a GDPR értelmében, köteles hivatalos nevéről, elérhetőségeiről és egyéb adatairól tájékoztatást közzétenni.  Ez a rész a GDPR által előírt minden információt, valamint ezeken felül további jogi információt tartalmaz.


A szállodáinkat üzemeltető jogi személyek:
Név: Danubius Hotels Zrt.
Székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.
Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-10-041669
Adószám: 10594702-2-41
Képviseletében eljár: Kovács Balázs vezérigazgató
Adatvédelemért felelős jogi munkatárs telefonszáma: 06/1-8894172
E-mail címe:  adat(kukac)danubiushotels.com

A Danubius szállodák profiltisztítás céljából két divízióba tömörültek: a City divízió a városi szállodákat, a SPA divízió pedig a gyógy-wellness szállodákat foglalja magába. A városi szállodákat továbbra is a Danubius Hotels Zrt. üzemelteti, míg a gyógy-wellness szállodák üzemeltetését a prágai központú Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.) vette át. 

Cég neve: Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.)
Cég székhelye: Masarykova 22/5, 353 01 Mariánské Lázně
Cégbíróság neve:  Krajský soud v Plzni
Cégjegyzékszáma: C 33301
Azonosító szám: 05456274


Az Ensana s.r.o.(korábbi nevén Arisende s.r.o.) által üzemeltett szállodák tulajdonosai a Danubius Hotels Zrt-n túlmenően az alábbi társaságok:


Cég neve: CP Regents Park Two Ltd.
Székhely: CP House, Otterspool Way, Watford WD25 7JP, UK
Regisztráció szám: 5307946.
EU adószám: GB 848957555


Cég neve: Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s.
Rövidített név: SLKP, a.s.
Székhelye: Winterova 29, 921 29 Piešťany, Szlovákia
Cégjegyzékszám: Obch. reg. KS Trnava, odd. Sa, vlozka č. 181/T
EU adószám: SK2020389668


Cég neve: Balneoclimaterica SRO Sovata
Székhelye: Str, Trandafirilor nr. 99, Cod.545500, Románia
EU adószám: RO1245068
Cégjegyzékszám: J26/266/1991


Cég neve: Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.
Székhelye: Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně, Csehország
Cégjegyzékszám: B 196
EU adószám: CZ45359113


A fenti társaságok együttesen tekinthetőek Danubius Hotels cégcsoportnak.

A közös adatkezelésben érintett szállodák:

Danubius Zrt: 
Ensana Thermal Margitsziget
Ensana Grand Margitsziget
Ensana Thermal Sárvár
Ensana Thermal Aqua
Ensana Thermal Hévíz  


Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.:
Ensana Nové Lázně
Ensana Centrální Lázně
Ensana Hvězda
Ensana Pacifik
Ensana Butterfly
Ensana Svoboda


Slovenske liecebne kupele Piešťany, a.s:
Ensana Thermia Palace
Ensana Esplanade
Ensana Splendid
Ensana Vila Trajan
Ensana Jalta
Ensana Pro Patria
Ensana Smrdáky


Balneoclimaterica SRO Sovata:

Ensana Bradet
Ensana Sovata
Ensana Ursina 


CP Regents Park Two Ltd.
Danubius Hotel Regents Park


5)    A jelen Tájékoztatóban használt kifejezések és rövidítések:
A fogalommeghatározások nagy része az EU általános adatvédelmi rendeletén (GDPR) alapul.  Ez egy jogi dokumentum, ezért ugyanazt a tartalmat nem lehet egyszerűen, röviden megfogalmazva visszadani.  Itt az a célunk, hogy egyértelmű magyarázatot adjunk, ami megkönnyíti a szöveg megértését; ez időnként kizárja a teljes jogi meghatározás részleteinek ismertetését.  A társaság politikája értelmében teljes körűen megfelelünk a GDPR követelményeinek, és az Önök jogai nem csorbulnak amiatt, hogy az itt közölt magyarázatot leegyszerűsítettük.

Kifejezés vagy rövidítés
Magyarázat
Adatkezelő
A személyes adatok feldolgozását meghatározó jogi szervezet.
Érintett
Az EU-ban vagy az EU-n kívül élő személy, aki egy az EU-ban működő szervezettel kapcsolatban áll.  Az ilyen egyént “érintettnek” tekinjük, és a GDPR értelmében jogokkal rendelkezik saját adatainak feldolgozása során.
EU
Az Európai Unió
GDPR
Az EU általános adatvédelmi rendelete, ami 2018. május 25-én lépett hatályba.
Személyes adatok
Bármely az egyénre vonatkozó információ, amely lehetővé teszi az azonosítást számos módszer segítségével, beleértve de nem kizárólagosan a következőket:
 • Az egyén neve, azonosító száma, címe, anyja születési neve, vagy
 • egy vagy több olyan tényező, ami az egyén fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására kifejezetten utal.
Adatfeldolgozás
Bármely művelet vagy műveletek összesége, amelyet a személyes adatokon végeznek, akár automatikusan, akár nem, beleértve, de nem kizárólagosan a következőket:

Adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, abba való betekintés, felhasználása, közlés továbbítása, terjesztése, összehangolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése
Adatfeldolgozó
Az a jogi személy, amely az adatkezelő nevében feldolgozza a személyes adatokat.
Profilalkotás
Automatikus feldolgozás, ami személyes adatokat használ ahhoz, hogy elemezze azokat, vagy előrejelzéseket végezzen az egyén munkateljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdeklődését, megbízhatóságát, viselkedését, helyét vagy mozgását illetően.
Álnevesítés
Kódolás vagy személyes adatok olyan más módon történő fenntartása, amellyel nem köthetők egy konkrét adatkezelés alanyához kiegészítő információ megadása nélkül. A kiegészítő információt külön kell tárolni és védeni kell a jogosulatlan felhasználástól technikai és szervezési intézkedésekkel.
Adatok különleges kategóriái:
Nagyon szigorú korlátozások érvényesek a “különleges kategóriákba” tartozó személyes adatok feldolgozására.  Ezek a következők:
 • Faji vagy etnikai eredetet, politikai véleményt, vallási vagy filozófiai nézeteket vagy szakszervezeti tagságot felfedő adatok,
 • Genetikai adatok és biometrikus adatok feldolgozása az egyén egyedi azonosítása céljából, az egészségre vagy a személy szexuális életére vagy szexuális orientációjára vonatkozó adatok, vagy
 • Büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó adatok
Felügyeleti Hatóság
Uniós tagállam felállíthat független köztestületet a GDPR alkalmazásának nyomon követésére és - szükség esetén - közbelépésre az egyének jogainak védelmére a GDPR értelmében
Harmadik ország
Bármely az EU-n kívüli ország
Adattovábbítás:
Személyes adatok továbbítása az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól az EU-n kívüli jogi személy felé.